Oksjon 100
Algab 17. märts 2024

LEPINGU ULATUS JA SISU

Mündioksjon on vahendaja, kes kohustub komitendi nimel müüma komitendilt müügiks vastu võetud isiklikus omandis olnud münte (esemeid) järgnevalt loetletud tingimustel.

EKSPERTIIS

Mündioksjonil on õigus uurida igat müüki toodud münti (eset) ja teostada vajadusel ekspertiis erapooletute ekspertide abil. Mündioksjon ei vastuta ekspertide hinnangu(te) eest.

MÜÜGIST KEELDUMINE

Mündioksjonil on õigus otsustada, kas münt (ese) võetakse oksjonile. Mündioksjonil on müüki vastu võtmise otsusest hoolimata õigus keelduda münti (eset) müümast, kui mündi (eseme) ehtsus, päritolu, omandiõigus või mõni muu eset puudutav asjaolu ei ole selge. Samuti vastutab müüja mündi (eseme) ehtsuse, seadusliku päritolu, omandiõiguse ja muude münti (eset) puudutavate asjaolude eest.

VASTUTUS, KINDLUSTUS JA KAHJU KORVAMINE

Alates vastuvõtu hetkest hoiab Mündioksjon münte (esemeid) kindlustatuna sissemurdmise, tulekahju ja veekahjustuse vastu, vastavalt iga mündi (eseme) alghinnale.

Kui münt (ese) saadetakse Mündioksjonile või Mündioksjonilt komitendile posti teel, vastutab võimalike ohtude ja riskide eest komitent.

FOTOD, KATALOOGITEKST JA ALGHIND

Mündioksjon otsustab iga mündi (eseme) kohta käiva kataloogiteksti üle ise. Samuti otsustab Mündioksjon vastuvõetud müntide (esemete) võimaliku pildistamise üle.

Mündioksjon otsustab igale mündile (esemele) antava alghinna.

MÜÜGILEPINGU TÜHISTAMINE

Kui komitent tühistab müügilepingu Mündioksjoniga, on ta kohustatud korvama lepingu objektiks olnud müntidega (esemega) seotud kulud, nagu pildistamine, eksperdi kasutamine, müntide (eseme) hindamise ja muud kulud. Kui komitent tühistab müügilepingu pärast oksjonikataloogi valmimist, kohustub komitent maksma Mündioksjonile summa, mis on võrdne müügikasumiga, arvestatuna eseme alghinnast, millele on lisatud kokkulepitud käsitlemismaks.

MÜÜK

Mündioksjon müüb oksjonile toodud mündi(d) (eseme(d)) enda korraldatud oksjonil, komitendi nimel. Eseme müük oksjonil toimub Mündioksjoni reeglite kohaselt.

Mündioksjonil on õigus ilma põhjendamata keelduda vastu võtmast oksjonile tehtud ostupakkumist. Kui ostja ei ole ostu eest maksnud neljateistkümne (14) päeva jooksul, oksjoni päevast arvates, on Mündioksjonil õigus tehing tühistada ja edasise suhtes komitendiga eraldi kokku leppida.

KOMISJONITASU

Kui münt (ese) on oksjonil müüdud, on Mündioksjonil õigus komisjonitasule, mis lepitakse müüjaga kokku eset müüki võttes.

Mündioksjonil on aega komitendile tasuda kolmkümmend (30) päeva.

OKSJONIAJA MUUTMINE

Mündioksjonil on õigus muuta oksjoniaega, kui olukord seda nõuab. Mündioksjon ei vastuta võimaliku kahju eest, mis võib tabada komitenti oksjoni ärajäämise või edasilükkamise pärast.

MÜÜMATA JÄÄNUD ESEMED

Komitent peab Mündioksjonist ära viima esemed, mis on tagasi küsitud, jäänud muul põhjusel müümata või oksjonile võtmata, neljateist (14) päeva jooksul oksjoni lõppemisest arvates. Mündioksjoni kindlustus on kehtiv neliteist (14) päeva, oksjonipäevast arvates. Pärast seda vabaneb Mündioksjon igasugusest münte (esemeid) puudutavast vastutusest. Kui mündid (esemed) ei ole õigel ajal ära viidud, on Mündioksjonil õigus nõuda hoiutasu neli (4) € mündi (eseme) kohta päevas. Mündioksjonil on õigus hoida enda valduses münti seni, kuni on tasutud kõik käesoleva lepinguga ettenähtud tasud.

Kui münti (eset) ei ole kahe (2) nädala jooksul ära viidud, on Mündioksjonil õigus see talle sobival viisil muuta rahaks. Mündioksjon arvab nii saadud rahast maha oma kulud. Mündioksjoni kulude hulka kuulub ka viivis. Mis sellest üle jääb, makstakse komitendile tagasi.

MÜÜGI TÜHISTAMINE

Kui oksjonil müüdud münt (ese) osutub võltsinguks või erineb muidu oluliselt kataloogis kirjeldatud tekstist, enne, kui see on ostjale üle antud, on Mündioksjonil õigus müük tühistada.

Kui oksjonil müüdud münt (ese) osutub võltsinguks või erineb muidu oluliselt kataloogis kirjeldatust hiljem ja selle tulemusena müük tühistatakse ning Mündioksjon peab ostjale raha tagastama, on komitent kohe kohustatud tagastama saadud raha Mündioksjonile. Peale selle peab komitent korvama Mündioksjonile tühistamise tulemusena võimalikud viivisekulud ja muud kulud. Mündioksjon tagastab komitendile võltsinguks osutunud mündi (eseme) kui komitent on täielikult täitnud käesoleva punktiga ettenähtud kohustused.

FORCE MAJEURE

Mündioksjonil ei ole kohustusi komitendi ees kui käesolev leping jääb täiesti või osaliselt täitmata, kui kahju on põhjustanud sõda, sõjasarnane juhtum või ametnike tegevus, streik, tööseisak või muu Mündioksjonist sõltumatu asjaolu.

Muudel juhtumitel vastutab Mündioksjon mündile (esemele) või komitendile tekkinud kahju eest ainult siis kui kahju põhjuseks on Mündioksjoni tahtlik tegevus või suur lohakus ja hoolimatus.

LAHKARVAMUSED

Kõik osapoolte vahel tekkivad lahkarvamused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

©2004-24 Haljak Coin Auction OÜ